شماره موبایل خود را
جهت کنترل و مشخص شدن
نوبت
و زمان واریز جم وارد نمائید